Terug naar alle projecten

Herinrichting Rijksstraatweg in Loenen a/d Vecht

De Rijksstraatweg in Loenen, de provinciale weg N402, is de doorgaande verkeersroute door de kern Loenen aan de Vecht. Door de realisatie van de Randweg in Loenen aan de Vecht is deze functie komen te vervallen. De gemeente heeft besloten dat de Rijksstraatweg her in te richten en verkeersluw te maken. De weg wordt een 30 km zone. Hierdoor wordt de weg veiliger en wordt het dorpse, historische karakter van de kern Loenen aan de Vecht versterkt.

De gemeente heeft de planvoorbereiding van het project op basis van EMVI op de markt gebracht, waarbij Civitas Advies de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.
Het definitief schetsontwerp is in samenwerking met een klankbordgroep met direct belanghebbenden
(o.a. leden van de dorpsraad en de werkgroep verkeer, horeca- ondernemers, Historische Kring,
fietsersbond, gehandicaptenplatform en seniorenraad) tot stand gekomen.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inventarisatiefase:
  – Inventariseren en interpreteren aangeleverde informatie
  – Inventarisatie bestaande situatie en terreinmeting (nulmeting)
  – Nadere onderzoeken (milieutechnisch en archeologisch)
  – Risicomanagement
 • Ontwerpfase:
  – Opstellen Inrichtingsplan
  – Uitwerken Definitief ontwerp
  – Informatieavonden
  – Verhardingsadvies
  – Ontwerp ondergrondse infrastructuur
  – Afstemming en overleg Nutsbedrijven
  – Vergunningen/ontheffingen
  – Ontwerp referentie verkeersplan/faseringsplan
  – Raming ontwerpfase
  – Risicomanagement
 • Bestekvoorbereidingsfase:
  – Bestekstekeningen
  – RAW-Bestek
  – EMVI
  – Bestekraming
  – Risicomanagement
 • Aanbestedingsprocedure o.b.v. EMVI