Terug naar alle projecten

Omop de Bijvanck 

De Bijvanck is een wijk gelegen in de gemeenten Blaricum. De aanleg van deze wijk is in de jaren 70 gerealiseerd.

Rond 2008 begonnen zich problemen voor te doen wat betreft de verhardingen, gelet op de leeftijd van de wijk, die op dat moment ruim 35 jaar oud was, kwamen deze problemen niet onverwacht. De grootste problemen werden veroorzaakt door het openbaar groen en dan met name de bomen. Deze hebben in de periode van de genoemde 35 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en veroorzaakten daarbij nogal wat schade aan verharding. Op parkeerterrein, voetpaden en dergelijk onderdelen in de openbare ruimte die bomen in hun nabijheid hadden werd bestratingsmateriaal opgedrukt. Dit gebeurde in dusdanige mate dat klinkers rechtop stonden in plaats van vlak lagen. Op diverse plaatsen in de wijk ontstonden hierdoor gevaarlijke situaties. De problemen waren in de wijk van zo’n omvang dat plaatselijke herstelwerkzaamheden niet meer toereikend waren.

Op basis heeft Civitas Advies de gemeente Blaricum geadviseerd om een integraal plan voor de wijk op te stellen om het (achterstallig) onderhoud te realiseren. Civitas advies heeft samen met de gemeente Blaricum bekeken wat de beste aanpak zou zijn voor dit plan.

De uitkomst hiervan was dat de Bijvanck in een periode van 4 jaar volledig zou worden aangepakt. De grootste problemen in de wijk werden veroorzaakt door de kwaliteit van de bestrating in de woongebieden.

Besloten is om die rede het werk op de markt te brengen middels een Overeenkomst Met Open Posten (OMOP). Civitas Advies heeft de OMOP in opdracht van de gemeente opgesteld. Hiervoor is ook een nadere inventarisatie gedaan om een beter beeld te krijgen van de benodigde reparaties. In de overeenkomst zijn niet alleen werkzaamheden beschreven die te maken hebben met herstraten in de wijk, maar ook is een aantal herinrichtingen van wegen, parkeervoorzieningen etc. opgenomen. Per herinrichting zijn tekeningen bij het deelbestek gevoegd. Dit bleek binnen de OMOP uitstekend werkbaar te zijn.

De OMOP is vervolgens in een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt gezet.

Naast de inhoudelijke samenwerking tussen gemeente, aannemer en Civitas advies, geldt zeker ook dat een OMOP met een looptijd van drie jaar leidt tot continuïteit van de herstelwerkzaamheden naar de bewoners. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering van het plan in de wijk zeer goed bevallen is. Ondanks de omvang en aard van de werkzaamheden is het werk door de bewoners als zeer positief ervaren.

Civitas Advies heeft voor dit werk de volgende werkzaamheden verricht:

  • Inventarisatie van de bestaande toestand.
  • Vervaardigen van een OMOP- bestek
  • Coördinatie, advies en overleg met en aan de opdrachtgever en betrokken partijen.
  • Opstellen van civieltechnisch ontwerp met bijbehorende details en profielen.
  • Vervaardigen van deelopdrachten in de vorm van een RAW bestek.
  • Het opstellen van besteksramingen per deelopdracht.