Welkom op de website van Civitas Advies: Specialisten in infrastructuur en openbare ruimte.

Iedere dag worden we met onze leefomgeving geconfronteerd. De kwaliteit van de openbare ruimte is daarom van groot belang.

De dagelijkse gang naar het werk of het bezoek aan een centrumgebied laten ons zien dat er bij het inrichten en beheren van de buitenruimte veel komt kijken en dat de complexiteit van dit vakgebied toeneemt.

Van belang hierbij is de integrale benadering van de maatschappelijke, planologische en beheertechnische eisen waaraan een buitenruimte moet voldoen. De markt vraagt niet alleen om technische maar steeds meer om maatschappelijk geaccepteerde oplossingen. Dit betekent niet alleen advisering en engineering maar bovenal goed communiceren met betrokken partijen.

ISO 9001 en 14001
Civitas Advies wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en tevreden klanten en daarbij voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft Civitas Advies een kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit en milieu zijn geborgd.
Dit kwaliteits- en milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 normen zodat de werking van dit kwaliteits- en milieumanagementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en worden bevestigd.
Toepassingsgebied voor het managementsysteem is “Advisering, engineering en detachering ten aanzien van de werkgebieden ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, water, beheer openbare ruimte en openbare verlichting”. Een belangrijk aspect van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Civitas Advies stelt het beleid graag beschikbaar aan externe partijen.