Terug naar alle projecten

Civiel- en cultuurtechnisch ingenieurswerk Beeklaan te Borne

Ontsluitingsweg Bornsche Maten

De Bornsch Maten is een woongebied aan de westzijde van Borne. In de toekomst worden de verschillende wijken van de Bornsche Maten ontsloten via de aan te leggen Bornsche Beeklaan, Deze ontsluitingsweg bestaat uit 2 gescheiden rijbanen van 3 meter met een tussenberm van 6 meter. Om het regenwater te laten infiltreren is de tussenberm voorzien van een wadi.

De Bornsche Beeklaan kruist de Bornsche Beek door middel van een plaatstalen duiker. De constructie en het profiel van de duiker zijn zodanig gekozen dat het stroomprofiel van de beek niet wordt beïnvloed. De waterafvoer van de beek dient tijdens de werkzaamheden altijd gegarandeerd te worden. De beek wordt daarom tijdens het aanbrengen van de duiker tijdelijk omgelegd.

De bermen en groenstroken worden afgewerkt en voorzien van bomen.

Door de gemeente is een schetsontwerp opgesteld dat verder is uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een bestek.

Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden was het ontwerp van een tijdelijke ontsluiting van de Bornse Beeklaan gedurende de werkzaamheden. Hiervoor is een apart ontwerp gemaakt.

Civitas advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Inventarisatie bestaande situatie en landmeetkundige werkzaamheden;
  • Ontwerp duikerconstructie;
  • Damwandberekening;
  • Ontwerp HWA riolering;
  • Opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp;
  • Opstellen ramingen op basis van definitief ontwerp;
  • Besteksgereed maken inclusief besteksraming;
  • Begeleiding aanbesteding en opstellen gunningsadvies.

Borne1Borne2