Terug naar alle projecten

Herinrichting Thijssepark en Keverdijk-West

De gemeente Naarden heeft de intentie om in de wijk Thijssepark en Keverdijk-West rioleringsmaatregelen uit te voeren en daarmee samenhangend de herinrichting van de openbare ruimte gestalte te geven.

Daarnaast worden integraal knelpunten opgelost en verbeteringen doorgevoerd. Vanuit het Verkeersstructuurplan Naarden zijn enkele knelpunten op te lossen (m.n. 30 km. zonering en ongeval locaties), de verbetering/vernieuwing van de openbare verlichting (LED verlichting) en de kwaliteitsverbetering van de algehele openbare ruimte (beplanting en bomen, verhardingen, parkeren).

De communicatie met, en participatie van, de bewoners is een belangrijk gegeven. Een uitgebreid traject met werkgroepen en bewonersavonden zorgde ervoor dat meningen, ideeën en oplossingen in een harmonieus samenspel werden ingezet voor de nieuwe inrichting.

Civitas advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd

 • Projectverkenning en inventarisaties
 • Opzetten planning voorbereidingswerkzaamheden
 • Verkeerskundig analyses en nieuw ontwerp (snelheid, ongevallen, doorstroming, sluipverkeer …)
 • Ruimtelijk analyses en nieuw ontwerp (groen, groenstructuren, ruimtelijke eigendommen…)
 • Technische analyses en nieuw ontwerp (K&L, afwatering, afkoppelen, drainage…)
 • Opstellen ontwerp Openbare Verlichting
 • Opstellen van Ontwerpnota
 • Opstellen van meerdere principevarianten Schetsontwerp
 • Organiseren bewonersavonden
 • Opstellen voorlopig en Definitief Ontwerp
 • Bestekvoorbereiding
  – Bestekstekeningen
  – RAW-Bestek
  – EMVI
  – Bestekraming
 • Verzorgen aanbestedingstraject o.b.v. EMVI