Terug naar alle projecten

Afkoppelen verhard oppervlak

De gemeente Tubbergen heeft zich tot doel gesteld om in 2008 een aantal maatregelen in het kader van de Basisinspanning te realiseren. Onderdeel van deze inspanning zijn de afkoppelmaatregelen op een drietal lokaties in de gemeente Tubbergen te weten Langeveen, Vasse en Manderveen. Het project is in nauwe samenwerking met WAVIN opgezet waarbij als techniek is gekozen voor een rechtstreekse infiltratie in de bodem bij elke kolk. Dit heeft als voordeel dat er weinig overlast voor omwonenden is en een relatief korte uitvoeringsduur.

Civitas Advies is gevraagd om de planvoorbereiding uit te voeren inclusief de verzorging van de subsidieaanvraag in het kader van de “Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2008” bij het waterschap Regge en Dinkel. Het project stond onder grote tijdsdruk omdat vóór 1 januari 2008 de subsidieaanvraag (ontwerp inclusief berekeningen) bij het waterschap moest worden ingediend. De subsidieaanvraag is goed verlopen en de gemeente heeft op basis van de aanvraag een subsidie van meer dan € 230.000,- toegezegd gekregen.

Civitas advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Coördinatie en overleg opdrachtgever en WAVIN.
  • Landmeetkundige werkzaamheden.
  • Hydraulische ontwerpen (onderbouwing van de infiltratiecapaciteit) per lokatie opstellen.
  • Opstellen en indienen subsidieaanvraag (aanvraag, tekeningen, hydraulische berekeningen, kostenramingen).
  • Civieltechnisch ontwerp (verhardingen, riolering);
  • Opzet informatiefolder “Afkoppelen” en informatiemiddag bewoners.
  • Bestek gereedmaken inclusief besteksraming.
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure.