Ruimtelijke ontwikkeling

3D-meten, modelleren en classificeren van de Openbare Ruimte

Vastleggen van de “as built” situatie bovengronds

Scannen

Er wordt gebruik gemaakt van moderne laserscantechnieken voor het scannen. De 3D laserscanner maakt een zwart/wit beeld van alle zichtbare onderdelen van de omgeving. Optioneel kan dit ook in kleur worden uitgevoerd. Het resultaat is een driedimensionale pointcloud (puntenwolk), die gebruikt wordt voor het modelleren van het object. De nauwkeurigheid van de scans bovengronds bedraagt ca 5 mm.

Registreren

De gemaakte pointclouds worden d.m.v. een software programma aan elkaar gekoppeld zodat er een geheel ontstaat. De samengestelde pointcloud wordt cloud tot cloud geregistreerd om een nauwkeurigheid van 2mm te krijgen. Als de gewenste nauwkeurigheid is verkregen kan het worden geëxporteerd naar een tekenprogramma zoals AutoCad.

Vastleggen van de “as built” situatie ondergronds

Om de kans op graafschade, risico’s tot een minimum te beperken adviseren wij om voorafgaande aan het leggen van nieuwe kabels en leidingen een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de exacte ligging van de bestaande kabels & leidingen ter verificatie van de Klic-gegevens.

Voor de vastlegging van de “as built” situatie ondergronds wordt gebruik gemaakt van een grondradar.

Middels een KLIC melding worden de laatste actuele gegevens van de kabels en

leidingen opgevraagd. Op basis hiervan kan nader onderzoek en verificatie uitgevoerd worden naar de ondergrondse “as built” situatie m.b.v. een grondradar.

De nauwkeurigheid van de dieptebepaling van de ondergrondse meting is circa 10% van de daadwerkelijke diepte.

Opbouw in een 3D-model

Wat zijn de beweegredenen om een 3D-model op te bouwen:

  • Om faalkosten te beperken (beter product om aan te besteden, door actuele en juiste hoeveelheden goedkoper aanbesteden, minder vertraging in het proces). Door informatie (oppervlaktes m2 en NAP-hoogten) uit op te slaan in het 3D-model wordt gedurende het ontwerp getoetst of het gevraagde programma overeenkomt met het ontwerpuitgangspunten.
  • Om te visualiseren (bijvoorbeeld gebruikers/omwonenden beter betrekken bij het ontwerpproces) Door het driedimensionaal opbouwen van een 3D-model wordt veel inzicht verkregen in daadwerkelijke ruimtelijke kwaliteit. Dit is niet alleen van belang voor ontwerpende partijen maar ook om alle aspecten van het ontwerp te kunnen communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en andere partijen.
  • Door “clash control” uit te voeren zijn faalkosten door conflicten/tegenstrijdigheden zowel binnen een deelmodel als ook tussen ontwerpdisciplines in een vroeg stadium te onderscheppen en/of sterk te reduceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruisende ondergrondse kabels en leidingen.
  • Om doorlooptijden te verkorten en lean samen te werken

Civitas legt de As-Built verbinding tussen de boven- en ondergrondse situatie, welke met de meest moderne technieken in kaart gebracht zijn.

Het resultaat is een 3D-cadbestand (DWG, in RD) van de bestaande situatie (in x,y en z coördinaten). Op basis van het opgebouwde 3D-model bovengronds kan eenvoudig het nieuwe ontwerp maatvast in de bestaande situatie worden ingetekend en zodoende als basis voor de planvoorbereiding fungeren.

In het kader van het informatie c.q. communicatietraject kan met het 3D-model een 3D-animatie van de projectlocatie worden gemaakt, waarmee als het ware door het gebied gelopen kan worden. Dit zelfde bestand kan worden gebruikt om de nieuwe situatie in beeld te brengen waardoor men een goed beeld kan krijgen van het nieuwe ontwerp.

 Planeconomie

Nieuwe ontwikkelingen in de stedelijke omgeving worden gestart met een haalbaarheidsstudie. Afhankelijk van locatie, regio e.d. dient bepaald te worden of en via welk ontwikkelingsprogramma een rendabele ontwikkeling is te realiseren. Wezenlijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie is de risicoanalyse. Immers de kansen en de risico’s bepalen in grote mate de slagingskans van de ontwikkeling. Door bovendien de risico’s in een vroeg stadium expliciet te maken kunnen deze in de vervolgfases beter worden beheerst.

GREX

Bij een positief resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt vervolgens de grondexploitatie opgesteld. Het ten opzichte van de fase van de haalbaarheid steeds concreter wordende ontwerp vormt de basis om zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant een betere onderbouwing van de financiële haalbaarheid op te stellen.

Risicoanalyse

Analoog hieraan worden de kansen en risico’s steeds beter inzichtelijk en daarmee beter beheersbaar, zodat ook een betere sturing van het proces van de ontwikkeling mogelijk wordt. Hiermee is de grondexploitatie een dynamisch instrument geworden, waarmee tijdens de gehele ontwikkeling een zorgvuldige sturing mogelijk is.

Communicatie

Tot de bovengenoemde fases in een project is vooral sprake van interne communicatie. Voordat de volgende stappen binnen het ontwikkelingsproject worden gezet is dit het moment om de externe communicatie op te zoeken. Het al dan niet slagen van een project is immers sterk afhankelijk van draagvlak. Dit draagvlak kan alleen worden bereikt door een gedegen externe communicatie. De wijze waarop in ons land de communicatie in en rond een project is georganiseerd is veelal bepalend voor het uiteindelijke resultaat. De manier waarop en de transparantie waarmee de betrokken partijen worden benaderd is veelal bepalend voor het slagen. Het lijkt zo voor de hand te liggen, iedereen houdt zich tenslotte dagelijks met communicatie bezig, maar de ervaring leert ons dat goede heldere communicatie vaak een onderbelicht probleem is. Binnen Civitas Advies hebben we veel ervaring met communicatie en hechten hier veel waarde aan. In het kader van de ontwikkeling van een project is onze ervaring dat een van de lastigste aspecten is om aan de  hand van tekeningen de boodschap aan buitenstaanders over te brengen. Visualisaties zijn in dit kader de vertaling van de getekende plannen naar beelden waar buitenstaanders snel een idee krijgen over het plan. Hiermee worden de plannen inzichtelijk voor alle betrokkenen. Dergelijke visuele producten zien wij als een middel en niet als een doel op zich. Het gaat er ons om dat de verschillende oplossingsrichtingen, naast technische tekeningen, op een goede en ondubbelzinnige wijze aan de gebruikers kan worden getoond. (Foto)visualisaties als communicatiemiddel wordt door Civitas Advies veelvuldig toegepast.

Inrichtingsontwerp

De basis voor de nieuwe ontwikkelingen in het stedelijk gebied is het stedenbouwkundig plan. Samen met het stedenbouwkundig bureau of separaat werkt Civitas Advies het stedenbouwkundig ontwerp uit tot een technisch ontwerp. Hierbij worden matenplannen opgesteld om het plan binnen het plangebied mogelijk te maken. Op basis van dit matenplan worden de vervolgstappen uitgevoerd om de technische aspecten goed vorm te geven.

LIOR

Bij de uitwerking van dit type plannen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR zijn randvoorwaarden en kaders voor de inrichting van de openbare ruimte opgenomen. Hiermee bereikt de betreffende toekomstige beheerder dat niet bij elke ontwikkeling nieuwe kaderdocumenten moeten worden opgesteld, maar dat volgens een aantal standaarden binnen de gemeente wordt ontworpen. Hiermee wordt bereikt dat het toekomstig beheer van de openbare ruimte voor de betreffende gemeente beheersbaar blijft.

Riolering en waterhuishouding

Vervolgens wordt het riolerings- en waterhuishoudingsplan opgesteld, de geometrie van de wegen ontworpen, de opbouw van de verhardingen gedimensioneerd, de verlichting ontworpen, het groenontwerp en speelplaatsen nader uitgewerkt, etc. De genoemde plannen worden separaat gerapporteerd en vormen de basis voor het bestek bouwrijp maken. De aanbesteding van dit bestek kan uiteraard door Civitas Advies worden verzorgd.

Bouw- en woonrijp maken

Parallel aan de realisatie van het bouwrijp maken en de aansluitende bouw van woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen e.d. bereidt Civitas Advies het woonrijp maken voor. Hierbij wordt de definitieve inrichting van de openbare ruimte in het bestek verwoord. Voor kleinschaliger projecten is het uiteraard ook mogelijk om het bouwrijp- en het woonrijp maken in één bestek te combineren.

Milieutechniek

Hierbij is veelal milieutechnisch onderzoek onontbeerlijk. Civitas Advies begeleidt dit onderzoek voor u en interpreteert de resultaten. Deze interpretatie is vooral gericht op een zo gunstig mogelijk hergebruik van bij het project vrijkomende materialen. Het gaat hierbij om vrijkomende materialen in de breedste zin van het woord. Grond, funderingsmateriaal, asfalt, elementenverharding etc. Voor al deze materialen zoekt Civitas Advies een nieuwe bestemming die erop is gericht zoveel mogelijk materiaal binnen het project opnieuw te gebruiken. Dit draagt bij aan de doelstelling betreffende de duurzaamheid en bespaart daarnaast serieus op de kosten.

Constructie / Geotechniek

De basis voor alles wordt gevormd door de grond waarop en waarin gebouwd wordt. Of het nu gaat om ondergrondse constructies als tunnels, parkeergarages, duikers etc., of bovengrondse zoals kantoren, woningen, bruggen, keerwanden, (spoor)wegen etc., de bestaande ondergrond bepaalt of een en ander technisch mogelijk is. Met behulp van grondmechanisch onderzoek als boringen, sonderingen en dergelijke, inclusief het bijbehorende laboratoriumonderzoek, kunnen de eigenschappen van de bestaande ondergrond worden bepaald. Deze eigenschappen dienen nadien met kennis en ervaring te worden geïnterpreteerd om de juiste funderingsconstructie te kunnen berekenen.

Voor de constructies als damwanden, keerwanden en dergelijke geldt dat naast de draagkracht de stabiliteit van de bodem een belangrijk gegeven is. De draagkracht van de bestaande ondergrond als zodanig kan voldoende zijn om de constructie te dragen, hiervoor dienen eveneens zorgvuldige grondmechanische berekeningen te worden uitgevoerd. Zowel voor de grondmechanische als de constructieve aspecten kunt u bij Civitas met een gerust hart aankloppen.

Projecten: Zie separate tabblad