Ons dienstenaanbod hebben wij ten behoeve van een heldere workflow als volgt onderverdeeld:

  • (Beleids)advisering
  • Engineering
  • Realisatie
  • Beheer en onderhoud
  • Communicatie
  • Nieuwe ontwikkelingen

(Beleids)advisering

Bij zowel processen om tot projectontwikkeling te komen, of bij het concreet realiseren van projecten, kunnen de adviseurs van Civitas Advies u adviseren in de breedste zin van het woord bij de ontwikkeling van woongebieden, bedrijventerreinen, en recreatiegebieden. Daarnaast kunnen onze specialisten u adviseren over mobiliteit, infrastructuur, water, riolering en beheer & onderhoud. Ook bij de revitalisering van bestaande woonwijken wordt Civitas Advies geregeld als adviseur gevraagd.

Bij al deze processen of ontwikkelingen kan Civitas Advies de adviseursrol op zich nemen. Van ontwikkelingsvisie tot haalbaarheidsstudies van communicatie tot realisatie, bij Civitas Advies bent u aan het juiste adres. Wij zullen u bijstaan bij het zoeken naar een creatieve, praktisch uitvoerbare en duurzame oplossing. Uw wensen staan daarbij centraal.

Engineering

Tijdens de volgende fase in de procesketen moeten projecten concreet worden gemaakt. Een project moet worden voorbereid. Aanvullende onderzoeken zijn noodzakelijk. Concreet gaat het hierbij om onderzoeken naar de bodemgesteldheid (grondmechanisch, milieutechnisch, etc.), inventarisatie bestaande situatie in het veld (landmeetkundige werkzaamheden, inventarisatie K&L), onderzoek naar bestaande objecten, archeologisch onderzoek en onderzoek in het kader van flora en fauna.

Veelal in eigen beheer, in een aantal gevallen met behulp van (structurele) samenwerking met andere partners, draagt Civitas Advies zorg voor een zorgvuldige uitvoering van dergelijke onderzoeken. Met behulp van de resultaten van de onderzoeken wordt de voorbereiding van de werken vervolgens geconcretiseerd. In deze fase kan Civitas Advies tevens zorgdragen voor de dimensionering van de  riolerings-, verhardingscontructies, openbare verlichting, het groenontwerp e.d.. Het voorlopig ontwerp wordt opgesteld en met de opdrachtgever besproken. Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp verder ontwikkeld en vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp.

Tot slot worden de projecten op basis van het definitief ontwerp beschreven in bestekken; vandaag de dag vrijwel uitsluitend met behulp van de RAW systematiek. Bestek en tekeningen worden vervaardigd en reële kostenramingen van het project worden opgesteld. Tot slot kan Civitas Advies de aanbestedingsprocedure voor u begeleiden.

Realisatie

Nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond en de realisator van het werk bekend is, volgt de uitvoerings- of realisatiefase.

De begeleiding van de uitvoering kunnen wij voor u verzorgen. Toezichthouders en directievoerders met veel ervaring, in zowel de voorbereiding als de uitvoering, dragen zorg voor een zorgvuldige begeleiding van de uitvoering. (zie ook: Civitas Recruitment)

De besteksadministratie wordt door de toezichthouder gevoerd op basis van de RAW-systematiek, terwijl de directievoerder de financiële verantwoordelijkheid namens de opdrachtgever verzorgt.

Naast de feitelijke begeleiding kan Civitas Advies zorgdragen voor landmeetkundige werkzaamheden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om digitale uitzetwerkzaamheden, het inmeten van gerealiseerde onderdelen, het inmeten van revisiegegevens en de daarbij behorende vervaardiging van de revisietekeningen.

Beheer en onderhoud

Na realisatie van het project breekt de fase van beheer en onderhoud aan. Of het nu gaat om beheer en onderhoud van rioolstelsels, van wegen of van openbare verlichting, de disciplines kennen voor de adviseurs van Civitas Advies geen geheimen. Maar juist vandaag de dag is beheer en onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte een multidisciplinaire aangelegenheid. De integrale benadering van beheer en onderhoud is gemeengoed geworden.

Daarnaast kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van onze ervaring met de disciplinaire aspecten van beheer. Technische en beleidsmatige plannen voor beheer en onderhoud van o.a. de wegen, riolering en de openbare verlichting, maar ook concrete adviezen voor onderhoudsmaatregelen op detailniveau behoren tot de mogelijkheden.

Communicatie

We hebben in Nederland de beschikking over een relatief klein oppervlak waarvan veel mensen gebruik moeten maken. We kennen een cultuur waarbij er waarde gehecht wordt aan de mening van de betrokken partijen. Het recht op betrouwbare informatie is van fundamentele betekenis voor de burgers. Verantwoording wordt steeds belangrijker om het vertrouwen van de burger te verkrijgen.

Goede communicatie staat in dienst van de burger en van de besturen van publieke- en overheidsinstanties. De wijze waarop in ons land de communicatie in en rond een project is georganiseerd is veelal bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Of het nu om beleidsontwikkeling gaat of om de concrete uitvoering van te realiseren maatregelen. De manier waarop en de transparantheid waarmee de betrokken partijen worden benaderd is veelal bepalend voor het slagen.

civitas adviesSchermafbeelding 2016-12-07 om 22.34.36

Het lijkt zo voor de hand te liggen, iedereen houdt zich tenslotte dagelijks met communicatie bezig, maar de ervaring leert ons dat goede heldere communicatie vaak een onderbelicht probleem is. Binnen Civitas Advies hebben we veel ervaring met communicatie en hechten hier veel waarde aan.

Naast de communicatie met de verschillende betrokkenen, ten behoeve van het realiseren van beleidsontwikkeling dan wel een concreet project, hechten wij ook veel waarde aan onze interne communicatie. Dit is voor ons een belangrijk item en daarom hebben wij de communicatie binnen ons bedrijf, vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, geoptimaliseerd. We willen tenslotte optimaal de aanwezige expertise de klant ten goede laten komen. Extern vertaalt dit zich in duidelijke communicatielijnen en heldere offertes en rapportages. Van duidelijke schetsen tot fotografische  en video visualisaties en duidelijke bestekken en tekeningen die op de praktijk zijn afgestemd. Duidelijke communicatie vooraf om eventuele vertragingen en faalkosten in het verdere verloop van het project te minimaliseren.

Visualisaties zijn veelal de vertaling van de getekende plannen, ze zijn inzichtelijk voor alle betrokkenen. Dergelijke visuele producten zien wij als een middel en niet als een doel op zich. Het gaat er ons om dat de verschillende oplossingsrichtingen, naast technische tekeningen, op een goede en ondubbelzinnige wijze aan de gebruikers kan worden getoond. Immers veel gebruikers hebben moeite met het interpreteren van technische tekeningen.

Fotovisualisaties als communicatiemiddel wordt door Civitas Advies veelvuldig toegepast.

civitas2

Fotovisualisatie: Rijswijk, Heerenstraat

civitas3

Fotovisualisatie: Rijswijk, Frans Halskade

civitas4

Fotovisualisatie: Baarn, de Brink

Nieuwe ontwikkelingen

Civitas Advies BV houdt zich nadrukkelijk bezig met de nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Nieuwe producten en diensten zijn en worden ontwikkeld op de volgende items:

  • Advisering over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
  • Advisering riolering/ water.
  • Herstructurering en revitalisering woongebieden en bedrijventerreinen.

Voorbeelden van onze projecten vindt u terug onder de projecten bij de diverse werkgebieden.