Terug naar alle projecten

Opstellen leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

Voor de gemeente Nijkerk hebben wij de opdracht gekregen om een LIOR ( leidraad inrichting openbare ruimte) op te stellen. In de LIOR is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De LIOR is van belang voor een ontwerper of planontwikkelaar die is betrokken bij de realisatie of herinrichting van de openbare ruimte in de gemeente. Opzet en indeling van de LIOR is conform CROW publicatie 266.

Om een goed beeld te krijgen aan welke eisen en wensen de LIOR moet voldoen is een werkgroep gevormd waarbij verschillende interviews zijn gehouden met betrokken medewerkers van de gemeente.
Daarnaast zijn analyses uitgevoerd op verschillende informatiebronnen: hierbij valt te denken aan gebiedsvisies, bestaande programma’s van eisen van in uitvoering zijnde dan wel gerealiseerde projecten, een mogelijk al bestaande gebiedsindeling in bedrijventerreinen, woongebieden, centra etc. Deze gebiedsindeling is van eminent belang aangezien voor dergelijke deelgebieden verschillende inrichtingsprincipes en –eisen gelden.
Tevens zijn veldbezoeken afgelegd om een indruk te krijgen van de bestaande inrichtingen van de diverse deelgebieden.
Op basis van interviews met verschillende medewerkers van de gemeente is dieper op de materie ingegaan en is op deze wijze een goed inzicht verkregen in de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de openbare ruimte.
Aan de hand van deze analyses en interviews worden de resultaten omgezet een concept programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit concept wordt uitgebreid teruggekoppeld aan de werkgroep waarna de LIOR definitief wordt gemaakt.

De LIOR is zo opgesteld dat deze ook in een web-applicatie kan worden geïmplementeerd waardoor het mogelijk is dat zowel intern binnen de gemeente als extern de LIOR kan worden geraadpleegd en de daarin opgenomen voorwaarden snel en eenvoudig kunnen worden benaderd.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Analyseren van bestaande documenten
  • Afleggen veldbezoeken
  • Opzetten werkgroep
  • Voorbereiden interview en standaard formulier
  • Afnemen en uitwerken interviews
  • Opstellen, bespreken en presenteren concept LIOR
  • Opstellen definitieve LIOR